POTATO

POTATO

Menu Item Types: Gourmet Pizza
$27.70

Napoli Sauce & Cheese, freshly sliced Tomato, Potato, Herbs.